ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

เที่ยวสมุทรสงคราม-อัมพวา 1 วัน (รถ)

 

พิพิธภัณฑ์เรือ-หลวงพ่อวัดบ้านแหลม-วัดศรัทธาธรรม
วัดบางกระพ้อม-ค่ายบางกุ้ง-อุทยาน ร.2-ตลาดน้ำอัมพวา-ชมหิ้งห้อย

ทัวร์วันเดียว เดินทางโดยรถตู้-บัสปรับอากาศ
นำท่านเที่ยว จ.สมุทรสงคราม เที่ยวชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน และพิพิธภัณฑ์เรือโบราณ นมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ชมโบสถ์ไม้สักทอง ที่วัดศรัทธาธรรม ดอนหอยหลอด นำท่านชมวัดบางกระพ้อม ภาพจิตกรรมฝาผนังที่เป็นปูนปั้น ค่ายบางกุ้ง โบสถ์หลวงพ่อดำ ชมอุทยาน ร.2 พิพิธภัณฑ์บ้านทรงไทย ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อนยามค่ำคืน

 

 

 

06.30

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

07.00 เดินทางสู่ จ.สมุทรสงคราม โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น  บริการอาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ แล้วสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า
09.00 ถึง จ.สมุทรสงคราม ชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ชมประวัติชีวิตของแฝดสยามที่ไปสร้างชื่อเสียงทั่วโลก และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือ ที่รวบรวมเรือพื้นบ้านหลากหลายชนิด มาจัดแสดง
10.00 นำท่านนมัสการ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.สมุทรสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคล
11.00 นำท่านเดินทางสู่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) นำท่านนมัสการพระประธาน ชมโบสถ์ที่มีความสวยงาม ที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ลวดลายละเอียดงดงาม และเลือกซื้อของรามัญ (มอญ) โดยกลุ่มแม่บ้านชาวมอญ เดินทางสู่ ดอนหอยหลอด ชมวิวทิวทัศน์และสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
12.00 บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
13.00 นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกระพ้อม วัดที่เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แตกต่างไปจากที่อื่น คือ เป็นลวดลายปูนปั้น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
14.30 เดินทางสู่ ค่ายบางกุ้ง ชมกำแพงจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการสู้รบ หลังเหตุการณ์ณ์ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ชมโบสถ์เก่าภายในค่าย ที่เรียกว่า โบสถ์หลวงพ่อดำ ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วทั้งหลังทั้ง 4 ชนิด ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง
16.30 นำท่านเดินทางสู่ อุทยาน ร.2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บุคคลสำคัญที่องค์การยูเนสโก้ ยกย่องในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นมรดกของชาติ ชมพิพิธภัณฑบ้านทรงไทย 4 หลัง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อาทิ หอกลาง ประดิษฐานพระ บรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชายไทยโบราณวัตถุ
17.00 นำท่านสู่ ตลาดน้ำ อัมพวา (บริการอาหารค่ำตามอิสระ) และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย
19.30 นำท่านล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ยามค่ำคืน ที่สว่างไสวไปทั้งต้นลำพู จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
22.00 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

ราคา 1,800 บาท

อัตราค่าบริการ    เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 1,800   บาท
เด็ก 3-12 ปี ราคาท่านละ 1,800   บาท
 

 

อัตราอัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี