ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ท่องทะเลตรัง-กระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน (รถ)

 

เกาะกระดาน-ถ้ำมรกต-ถ้ำเลเขากอบ-น้ำตกร้อน-
สระมรกต-วัดถ้ำเสือ ทะเลแหวก-เกาะปอดะ-อ่าวไร่เลย์-ดำน้ำชมปะการัง

พัก..โรงแรม จ.ตรัง 1 คืนจ.กระบี่ 1 คืน


วันแรก

กรุงเทพฯ-กระบี่

18.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 นำท่านเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์  บริการอาหารค่ำ แบบกล่อง บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันสอง ตรัง-ท่องทะเลตรัง-ถ้ำมรกต-ดำน้ำชมปะการัง
05.00 รุ่งอรุณที่ จ.ตรัง นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
08.30 ออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดยาว น้าท่านลงเรือท่องเที่ยวล้าใหญ่ ท่องทะเลตรัง ถึง เกาะมุก น้าท่านว่ายน้ำเข้าชม ถ้ำมรกต ถ้ำที่สวยงามซ่อนตัวอยู่ใจกลางเกาะ น้ำทะเลสีสวย ราวกับมรกต 1 ใน Unseen in Thailand
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 เดินทางสู่ เกาะกระดาน เชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำทะเล ดำน้ำชมปะการัง ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด บริเวณชายหาดหน้าเกาะ
14.30 นำท่าน ดำน้ำชมปะการัง บริเวณ เกาะเชือก เกาะม้า (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ) ชมความงดงามของปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม ปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด
16.00 สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เข้าสู่ ตัวเมืองตรัง
17.30 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง หรือเทียบเท่า
19.00 บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ
วันสาม ถ้ำเลเขากอบ-น้ำตกร้อน-สระมรกต-กระบี่
07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด นำท่านชม ถ้ำเลเขากอบ 1 ใน Unseen in Thailand ล่องเรือลอดไปตามล้าธารใต้ภูเขา ชมความงามของหินงอกหินย้อยที่แปลกตาภายใน ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร และถ้ำท้องพระโรง

10.30 นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่
12.00 บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร อ.คลองท่อม
13.30 นำท่านชม น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand ธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ล้าน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ จากนั้นน้าท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ เชิญท่านพักผ่อนเก็บภาพเป็นที่ระลึก เดินทางกลับสู่ตัวเมืองกระบี่
16.30 นำท่านชม วัดถ้ำเสือ น้าท่านนมัสการพระอาจารย์จ้าเนียร พระอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพนับถือของชาวกระบี่ และเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด แล้วถ่ายรูปกับ เขาขนาบน้ำ สัญลักษณ์ของเมืองกระบี่
18.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม กระบี่เมอริไทม์ หรือเทียบเท่า
19.00 บริการอาหารค่ำ(7) ณ ร้านอาหาร แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสี่ กระบี่-ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-ถ้ำพระนาง-ดำน้ำชมปะการัง
05.00 รุ่งอรุณที่ จ.กระบี่ น้าท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านท้าธุระส่วนตัว  และบริการอาหารเช้า(8)
08.30 แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat ล้าหรู น้าท่าน ท่องทะเลกระบี่ น้าท่านชื่นชมกับความงดงามของทะเล กระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างๆ อาทิ เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ สัมผัสกับ ทะเลแหวก (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและอากาศ) เดินเล่นบนสันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะสองเกาะ 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นน้าท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ บนเกาะปอดะ
12.00 บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านอาหาร 13.00 น. น้าท่านชม ถ้ำพระนาง และอ่าวไร่เลย์ สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาปีนหน้าผา
15.00 กลับสู่ท่าเรือ เข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านท้าธุระส่วนตัว อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า 16.30 น. อ้าลา จ.กระบี่ เดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
19.00 บริการอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร จ. สุราษฎร์ธานี แล้วเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันห้า กรุงเทพฯ
05.00 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 05-09 เม.ย.
ราคา 8,000 บาท

วันที่ 13-17 เม.ย.
ราคา 8,500 บาท

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 30 ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องคู่ เด็กไม่เสริมเตียง ผู้ใหญ่พักเดี่ยว
วันที่ 05-09 เม.ย.
วันที่ 13-17 เม.ย.
8,000.-
8,500.-
6,000.-
6,000.-
1,500.-
1,500.-
 

 

อัตราอัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน ตามที่ระบุ,ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- ชุดสำหรับเล่นน้ำ , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี