ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ไหว้พระ 9 วัด พระนครศรีอยุธยา1วัน(รถ)

 

วัดพนัญเชิง-วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดสมณโกฏฐาราม-วัดสุวรรณดาราราม
วัดกษัตราธิราช-วัดท่าการ้อง-วัดเชิงท่า-วัดมงคลบพิตร-วัดหน้าพระเมรุ

เป็นเรื่องที่นิยมมาตลอดกับการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ทัวร์ "ไหว้พระ 9 วัด" กลายเป็น "มงคล" ยอดฮิตที่คนไทยและต่างชาติกำลังให้ความสนใจ ในการทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ชื่นชมกับความสวยงามของวัดวาอาราม โบราณสถานที่ยิ่งใหญ่งดงามทรงคุณค่า

 

 

กทม.-อยุธยา-วัดพนัญเชิง-วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดสมณโกฏฐาราม-วัดสุวรรณดาราราม- วัดกษัตราธิราชวรวิหาร-วัดท่าการ้อง-วัดเชิงท่า-วิหารพระมงคลบพิตร-วัดหน้าพระเมรุ

06.00

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 เดินทางสู่ จ.อยุธยา โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น  บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถ และสนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า
07.30 1) ถึง จ.อยุธยา นำท่านไหว้พระ วัดพนัญเชิง นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก(ซำปอกง)และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก 2) ไหว้พระ วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคล และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3) ไหว้พระ วัดสมณโกฏฐาราม วัดที่เก่าแก่ นมัสการพระศรีสมณโกฏบพิตร อันศักดิ์สิทธิ์ ชมเจดีย์ระฆังใหญ่ สักการะตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
10.30

4) ไหว้พระ วัดสุวรรณดาราราม นมัสการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชมลวดลายของคันทวยที่แกะสลักอย่างงดงาม
5) ไหว้พระ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถมีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงามมาก

12.30 บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
13.30 6) ไหว้พระ วัดท่าการ้อง ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก กราบนมัสการหลวงพ่อยิ้ม
7) ไหว้พระ วัดเชิงท่า ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากและรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้
15.00 8) ไหว้พระ วิหารพระมงคลบพิตร นมัสการ หลวงพ่อมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุสำริด ลักษณะงดงามมาก
9) ไหว้พระ วัดหน้าพระเมรุ นมัสการ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงฯ
17.00 ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.30 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

ราคา 1,500 บาท

อัตราค่าบริการ    เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 1,500   บาท
เด็ก 3-12 ปี ราคาท่านละ 1,500   บาท
 

 

อัตราอัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี