ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

สุพรรณบุรี-ตลาด 100 ปีสามชุก 1วัน (รถ)

 

บึงฉวาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-พระนอนหงาย 1 ใน Unseen-
อุทยานวังมัจฉา-วัดป่าเลไลยก์-
ตำนานพระผงสุพรรณ-หอบรรหารแจ่มใส

ทัวร์วันเดียว เดินทางโดยรถตู้-บัสปรับอากาศ
นำท่านเที่ยว จ.สุพรรณบุรี อีกหนึ่งในหน้าประวัตืศาสตร์แผ่นดินไทย นำท่านชม ตลาดสามชุก ตลาดเก่า 100 ปี ที่มีชีวิตชีวา ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงฉวาก อุโมงค์ปลาขนาดใหญ่ นมัสการพระนอนหงาย 1 ใน Unseen in Thailand วัดป่าเลไลยก์ นมัสการหลวงพ่อโต อันศักดิ์สิทธิ์ ชมวัดพระศรีมหาธาตุ ตำนานพระผงสุพรรณ และเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ

 

 

 

06.00

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30 เดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น บริการอาหารกล่อง(1) และ เครื่องดื่มบนรถ สนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า
09.00 นำท่านชม ตลาด 100 ปี สามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านข้าวห่อใบบัวบก
10.30 เที่ยวชม บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จัดแสดงพันธุ์ปลาซึ่งรวบรวมมาจากต่างประเทศและพันธุ์ปลาไทยกว่า 50 ชนิด ชมอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยชมการแสดงของนักประดาน้ำให้อาหารปลาในอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
12.30 บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
13.30 นำท่านสักการะ พระนอนหงาย ที่ วัดพระนอน พระพุทธรูปนอนหงาย ลักษณะเดียวกันกับที่ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 1 ใน Unseen in Thailand และชม อุทยานวังมัจฉา ที่ชุกชุมด้วยปลานานาชนิด
14.30 ตำนานพระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี และมีกรุพระในองค์พระปรางค์ที่เป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณที่โด่งดังไปทั่วประเทศ
15.30 นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ คู่เมืองสุพรรณบุรี องค์พระสูง 20 เมตร อายุกว่า 1,000 ปี ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารคด เรือนขุนช้างและอุทยานมัจฉา
16.00 ชม หอคอยบรรหาร - แจ่มใส ภายใน สวนเฉลิมภัทรราชินี มีความสูง 123 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นที่ 4 สูงประมาณ 72 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณยามเย็น แล้วเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

ราคา 1,700 บาท

อัตราค่าบริการ    เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 1,700   บาท
เด็ก 3-12 ปี ราคาท่านละ 1,700   บาท
 

 

อัตราอัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี