ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

พักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ ณ กาญจนบุรี 2 วัน

 

ชมวัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเขาน้อย สะพานข้ามแม่น้ำแคว น้ำตกไทรโยค
ย้อนรอย "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

 

วันแรก

สมุทรปราการ-อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี-วัดถ้ำเสือ-วัดถ้ำเขาน้อย-น้ำตกไทรโยค-อ.ไทรโยค-Night Party

06.00 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านสัมภาระให้แก่ท่าน
07.00 ออกเดินทางสู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยรถโค้ช VIP ปรับอากาศ บริการอาหารเช้า แบบกล่องบนรถ
10.00 นำท่านชม “วัดถ้ำเสือ” นมัสการพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ที่อยู่บนยอดเขา ชมพระอุโบสถอัฎฐมุขเป็นลักษณะทรงไทยมีลวดลายสวยงามวิจิตรตระการตา ชม “วัดถ้ำเขาน้อย” ซึ่งมีศิลปะสิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับของชาวจีน นำท่านขึ้นสู่เก๋งจีนอันสูงตระหง่าน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของลำน้ำแม่กลอง เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัย . . . จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
12.00 บริการอาหารเที่ยง ณ ริเวอร์แคว โฟลทติ้ง
บ่าย นำท่านชม “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ ประมาณ 61,700 คน มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า เดินชมบริเวณกลางสะพาน ชื่นชมกับทัศนียภาพของแม่น้ำแคว เชิญถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนท่านเดินทางสู่ อ.ไทรโยค
15.00 นำท่านชม น้ำตกไทรโยคน้อย เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมานาน ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตามลำธารเล็กๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนแผ่กระจายไปตามพื้นเขาลาดเอียง ภายใต้ร่มเงาของพันธุ์ไม้นานาชนิด ในลำธารมีต้นกกขึ้นอยู่กระจัดกระจาย นับเป็นบรรยากาศที่ชวนให้ไปสัมผัสอีกแห่งหนึ่ง
18.00 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก
19.00 เชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “Night Party” สนุกสุดมันส์กับดนตรีคาราโอเกะ พร้อมเกมส์สนุกสนานกับทีมงาน สมควรแก่เวลาเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ ผึ้งหวาน รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี หรือ เทียบเท่า
วันสอง โรงถ่ายพร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-กรุงเทพฯ
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก สนุกสนานกับกิจกรรมของที่พัก อาทิ จักรยาน, เรือพาย, จักรยานน้ำ, สระว่ายน้ำ เป็นต้น การชมสถานที่ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์, น้ำตก, ภูเขา, สวนผัก เป็นต้น
09.00 เดินทางสู่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นำท่านชม “โรงถ่ายพร้อมมิตร ฟิล์ม สตูดิโอ” ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ชมความสวยงามอลังการของฉากต่างๆ จากในภาพยนตร์ที่ท่านจะได้สัมผัสจริงในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ อาทิเช่น วัดมหาเถรคันฉ่อง ห้องเก็บพระแสงปืนต้น อาณาจักรหงสาวดี สีหสาส์นบัลลังก์ คุกใต้ดิน ตำหนักพระนเรศวร พระที่นั่งสรรเพชรปราสาท ท้องพระโรงหงสาวดี ตำหนักบุเรงนอง นิทรรศการภาพถ่ายจากการถ่ายทำภาพยนตร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
12.00 บริการอาหารกลางวัน ร้านครัวชุกโดน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ สมุทรปราการ ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากเมืองกาญจนบุรี อาทิ วุ้นเส้นท่าเรือ, วุ้นมะพร้าวอ่อน, ทองม้วนสด, มะขามแก้ว, เห็ดโคน ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ สมุทรปราการ
18.00 กลับถึง สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

มิถุนายน - ตุลาคม

(สำหรับเดินทาง 35 ท่านขึ้นไป)
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 3,200 บาท
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ 2,500 บาท


 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 1 คัน เที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวบริการในระหว่างการเดินทาง
 ค่าจัดเลี้ยงรวมอาหารและเครื่องดื่ม
 ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่ดูแลและอำนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ที่ใช้ในงานจัดเลี้ยง
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยาประจำตัว 2. ครีมกันแดด 3. กล้องถ่ายรูป 4. ไฟฉาย 5. บัตรประจำตัวประชาชน 6. แว่นกันแดด 7. ร่ม 8. เสื้อผ้า (สำหรับเล่นน้ำ)
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 

หมายเหตุ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี