ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ปากช่อง-ฟาร์มโชคชัย-ปาลิโอเขาใหญ่ 2 วัน

 

* ไร่องุ่นสุพัตรา
* เข้าชม ฟาร์มโชคชัย พร้อมชมการสาธิตการรีดนมวัว
* ร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์ สุดโหด..มันส์..ฮา!!
* สนุกสนานกับปาร์ตี้คาราโอเกะ

 

วันแรก

กรุงเทพฯ – ปาลิโอเขาใหญ่ - Walk Rally - ปาร์ตี้

06.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ....เจ้าหน้าที่ พร้อมให้การต้อนรับ
07.00 นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง โดยรถโค้ชปรับอากาศ 1 คัน
บริการอาหารเช้า (1) แบบปิคนิคพร้อมเครื่องดื่ม
นำท่านเดินทางสู่ “ปาลิโอเขาใหญ่” สุดฮิตของคนอินน์เทรน เชิญท่านเดินชมกลุ่มอาคารถนนคนเดิน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโบราณ มีร้านเล็กๆ เป็นแนวลดหลั่นเรียงกันประมาณ 120 ร้านค้า โดยมีสินค้าจำหน่ายหลากหลายประเภท เช่น ของแต่งบ้าน , เสื้อผ้า , ของประดับ งานดีไซน์ต่าง ๆ ร้านเสริมสวย , สปา ฯลฯ อีกทั้งพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนหย่อม น้ำพุ ลานอเนกประสงค์สำหรับการจัดการแสดง แต่ละร้านจะได้รับการออกแบบให้มีสไตล์และมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ประกอบด้วยภูมิทัศน์ที่ล้อมรอบที่ดำรงความเป็นธรรมชาติของเขาใหญ่ ..เชิญท่านช้อปปิ้งและถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย.
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทองสมบูรณ์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (รับกุญแจห้องพัก เก็บสัมภาระ) จากนั้นนำทุกท่านสู่ภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ เลือกเล่น 6 ฐาน ที่ให้ข้อคิดสามารถนำไปประยุกต์ทั้งชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน เครื่องเล่นประกอบด้วย ขี่ม้า ,ถ่ายรูปสไตล์อินเดี้ยน คาวบอย ,ขี่วัวRODEEOจักรกล , ATV ,GOCART ,MINI GOCART , CART-CROSS ,LUGE ,FLYING FOX ,LOG RIDE ,BUMPER BOAT ,กระเช้าลอยฟ้า,รถบักกี้,ดายสเลส,โรลริ่งบอล, SHOOTING, B.B.GUN (ลูกค้าสามารถเลือกเล่นอะไรก็ได้จำนวน 6 รายการ)
17.00 สิ้นสุดกิจกรรม ทำภาระกิจส่วนตัวอิสระตามอัธยาศัย
18.30 นำท่านเข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยง “Cow Boy Night’s Party ”เชิญอิ่มอร่อยกับเมนูรสเลิศ ณ ห้องอาหาร เพลิดเพลินกับการร่วมขับร้องเพลงคาราโอเกะ จบงานลี้ยงเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
23.00 ราตรีสวัสดิ์....พักผ่อนท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ
วันสอง ฟาร์ม โชคชัย –ไร่องุ่นสุพัตรา – แวะร้านของฝาก - มวกเหล็ก - กรุงเทพฯ
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก เรียบร้อยแล้วเก็บสัมภาระ
09.00 นำคณะเดินทางถึง “ฟาร์ม โชคชัย” ร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงกับวิถีชีวิตชาวเกษตรของฟาร์มโชคชัย ในรูปแบบของ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สอดแทรกทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในทุกกิจกรรม เนื่องด้วยฟาร์มโชคชัยเป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่และเป็นฟาร์มแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการส่งออกโคนมสู่ต่างประเท นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสและรู้จักวิธีการเลี้ยงโคนมและการจัดการฟาร์ม ในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล Tourism Award จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเภทแหล่งเชิงการเกษตร รางวัลดีเด่น ประจำปี 2545 และรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2549 ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจให้ท่านได้สัมผัส แล้วท่านจะรู้ว่าชาวเกษตรของฟาร์มโชคชัย มิได้หยุดอยู่เพียงแค่การทำฟาร์มเพียงอย่างเดียวดังนี้
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชม “ไร่องุ่นสุพัตรา” ชมไร่องุ่นทั้งพันธุ์ที่ใช้ทำไวน์ และพันธุ์รับประทานสด เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไร่ จากนั้นนำท่าน แวะร้านของฝาก ที่ขึ้นชื่อ เช่น กะหรี่พัฟ หมูหยอง พายองุ่น พืชผัก เป็นต้น ของฝากที่มวกเหล็กเป็นที่สุดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.00 คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..............
   
   
  หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ

มิถุนายน - ตุลาคม 

อัตราค่าบริการท่านละ 4,200 บาท (ผู้ใหญ่)
ราคานี้การันตีผู้เดินทาง 25 ท่านผู้ใหญ่


 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 1 คัน
 ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่ามัคคุเทศก์/สต๊าฟ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรมรวม 5 มื้อ
 ค่าธรรมเนียมสถานที่
 ค่ากิจกรรมปารตี้คาราโอเกะ
 ค่าเครื่องดื่มซ๊อฟดริ๊งค์ โซดา,น้ำอัดลม
 ค่าประกันภัยในวงเงินท่านละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยาประจำตัว 2. ครีมกันแดด 3. กล้องถ่ายรูป 4. ไฟฉาย 5. บัตรประจำตัวประชาชน 6. แว่นกันแดด 7. ร่ม 8. เสื้อผ้า (สำหรับเล่นน้ำ)
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 

หมายเหตุ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี