ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ทุ่งดอกกระเจียว-ชัยภูมิ-มอหินขาว 2 วัน 1 คืน

 

เที่ยวฟาร์มโชคชัย-อุทยานแห่งชาติภูแลนคา-มอหินขาว-บ้านเขว้า
ป่าหินงาม-สวนหินเทพสถิตย์-ทุ่งดอกกระเจียว-สุดแผ่นดิน-อุทยานไทรทอง

เดินทางโดยรถบัส/รถตู้ปรับอากาศ 2 วัน 1 คืน
นำท่านเที่ยวชมฟาร์มโชคชัย ชมกิจกรรมภายในฟาร์ม เลือกซื้อของฝาก เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชม
กลุ่มหิน มอหินขาว สโตนเฮนจ์เมืองไทย ชมผ้าไหมบ้านเขว้า เที่ยวอุทยานไทรทอง ชมผาหำหด ทุ่งกระเจียวขาว
สวนหินเทพสถิตย์ ชมกลุ่มหินรูปร่างแปลกตา จุดชมวิวสุดแผ่นดินและทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงาม สีม่วงอมชมพูสดใส
พัก โรงแรม สยามริเวอร์ รีสอร์ท 1 คืน

 

วันแรก

กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ฟาร์มโชคชัย-มอหินขาว-ชัยภูมิ

05.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ มาร์เก็ตทัวร์ เซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับท่านและคอย อำนวยความสะดวก

06.00 เดินทางสู่ อ.ปากช่อง โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารกล่อง(1)และเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมบนรถยามเช้า
09.30 นำท่านชม ฟารฺมโชคชัย ฟาร์มเกษตรที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมา ของฟาร์ม พิพิธภัณฑ์เครื่องจักร นำท่านนั่งรถลาก ชมกิจกรรมภายในฟาร์มต่างๆ อาทิ การรีดนมวัว โรงงานผลิตไอศครีม ทัศนียภาพท้องทุ่งกว้างใหญ่ ชมสุนัขต้อนฝูงแกะ การต้อนฝูงวัวแบบคาวบอย และ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากฟาร์ม
12.00 บริการอาหารกลางวัน(2) ร้านอาหารครัวน่านน้ำ
13.00 นำท่านเดินทางสู่ จ.ชัยภูมิ
15.30 นำท่านชม อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ชมกลุ่มหิน “มอหินขาว” หรือ สโตนเฮนจ์เมืองไทย ชมเสาหิน ขนาดใหญ่จำนวน 5 เสา ตั้งเรียงรายกันเป็นแถว มีความสูงประมาณ 12 เมตร จากนั้นชมกลุ่มหินที่มีรูปร่าง แปลกตา เรียกว่า “หินโขลงช้าง” ที่มีหินรูปร่างคล้ายโขลงช้างจำนวนมาก จากนั้นชมกลุ่มหินต่างๆอาทิ หินเจดีย์ กระดองเต่า รองเท้าบูท และสามารถชมวิวได้กว้างไกล
17.30 นำท่านเดินทาง เข้าสู่ที่พัก โรงแรม สยามริเวอร์ รีสอร์ท
18.30 บริการอาหารค่ำ(3) ณ ร้านอาหาร
วันสอง ชัยภูมิ-บ้านเขว้า-อุทยานไทรทอง-ทุ่งกระเจียว-สวนหินเทพสถิตย์
07.00 ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 นำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน อ.บ้านเขว้า เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของ จ.ชัยภูมิ แล้วเดินทางสู่ อุทยานไทรทอง
09.30 เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น นำท่านเดินป่าชมธรรมชาติสู่ ผาหำหด จุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย ชมวิวทัวทัศน์ที่สวยงามสุดลูกตา และชม ทุ่งกระเจียวขาว ที่หาชมได้ยากยิ่ง
12.00 บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารของอุทยาน
13.00 นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ อ.เทพสถิตย์
15.00 นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่นของอุทยาน เข้าสู่จุดชมวิว “สุดแผ่นดิน” ดินแดนรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ชมทัศนียภาพที่กว้างไกลสุดลูกตา จากนั้น ชื่นชมกับ ทุ่งดอกกระเจียว สีชมพูอมม่วงที่บานสะพรั่งเต็มทั่วทุ่งในช่วงฤดูฝน ที่รอคอยการมาเยือนของ นักท่องเที่ยว แล้วนำชม ลานหินงาม “สวนหินเทพสถิตย์” ชมความมหัศจรรย์ของสวนหินธรรมชาติ รูปร่างแปลกตา
17.00 ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 บริการอาหรค่ำ(6) ณ ภัตตาคารเกียวอัน
22.00 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 02-03/09-10/16-17/23-24 มิ.ย.
วันที่ 07-08/14-15/21-22 ก.ค.
ราคา 4,000 บาท

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง เด็ก พักกับ เด็ก พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
02-03/09-10/16-17/23-24 มิ.ย. 4,000 4,000 3,500 3,000 7000
07-08/14-15/21-22 ก.ค. 4,000 4,000 3,500 3,000 7000


 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ , ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ(พักห้องละ 2 ท่าน) , ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามรายการ
3. ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถ , ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการที่ระบุ ,ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ , เสื้อกันฝน
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหม
5. การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ
 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบานในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง ,การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี