ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ท่องทะเลตรัง-ช้อปปิ้งลังกาวี
พบสถานที่หนาวสุดในประเทศไทยอุณหภูมิ -15 องศา

อัตราค่าบริการ

วันที่ 12-16 เม.ย. / 04-08 พ.ค.
ราคา 8,900 บาท

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 8,900. - บาท
เด็ก (อายุระหว่าง 2-11 ขวบ) พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง ราคาท่านละ 7,900. - บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 3,500. - บาท

 

 

 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / ท่องทะเลตรังโดยเรือเร็ว คณะส่วนตัว
ทะเลตรัง : เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะม้า – เกาะมุก - ชมประการังอ่อนที่ยังคงความสมบูรณ์
เกาะลังกาวี : สุสานพระนามัสสุรีย์ กระเช้าลอยฟ้า ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกั๊วะ
หาดใหญ่ : หาดใหญ่ไอซ์โดม – ช้อปปิ้งตลาดสันติสุข


วันแรก

กรุงเทพฯ – ตรัง

17.00

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับท่านพร้อมออกเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 02 ชั้น 08 ล้อ บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ

วันสอง ท่องทะเลตรัง – เกาะมุก – เกาะเชือก – เกาะม้า – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน - เล่นน้ำชมประการัง
07.00 บริการอาหารเช้า แบบพื้นเมืองตรัง ติ่มซำรสเลิศพร้อมหมูย่างเมืองครัง
08.00 นำท่านเดินทางสู่ หาดปากเมง อ. สิเกา ชมชายหาดที่สวยงามและเงียบสงบ แนวหาดทรายยาวเหยียดไปตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันทรายริมหาดแน่นมากจนสามารถขับรถยนต์ไปตามชายหาดได้
09.00 นำท่านลงเรือเร็วสะดวกและปลอดภัย ล่องทะเลอันดามัน
ระหว่างการเดินทางเพลิดเพลินกับความสวยงามของทัศนียภาพสองฟากฝั่งชม เกาะมุก เล่นน้ำชมปะการังหลากหลายชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก เล่นน้ำชมปะการรังหลากชนิด อาทิเช่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังจาน ดินแดนแห่งปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมรกต พบกับความสวยงามอันน่าอัศจรรย์ยิ่งที่หาชมที่ไหนไม่ได้ อีกแล้วสัมผัสความแปลกใหม่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำกลางทะเล พบกับโลกใหม่ภายในถ้ำที่ซึ่งมีทั้งชายหาดต้นไม้ล้อมรอบ ประกอบด้วยหน้าผาสูงชันดูลักษณะคล้ายกับปล่องภูเขา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพอันน่าประทับใจบนชายหาดภายในถ้ำที่มีทรายขาวละเอียดตัดกับผืนน้ำสีใสสะอาดตา

12.00

บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิกบนเรือ
13.00 นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน จุดเด่นของเกาะนี้คือ ชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง น้ำทะเลใสสะอาดสีคราม สนุกสนานกับการเล่นน้ำชมปะการังหลากหลายชนิดและเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาหลากหลายสีสันสวยงาม ที่แสนเชื่องคอยเวียนว่ายมาต้อนรับผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิด พร้อมชมจุดถ่ายทำพิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่โด่งดังไปทั่วโลก ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับสู่ชายฝั่งหาดปากเมง เดินทางกลับสู่โรงแรม
18.30 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักที่ : โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันสาม ตรัง – สตูล – ท่าเรือตำมะลัง – ลังกาวี – สุสานพระนางมัสสุรีย์ – Cable Car – Under Water World – พิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
เช้า

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.สตูล บริการอาหารเช้า บนรถ (ติ๋มซำ รสเลิศ ท่านละ 1 ชุด)

08.00 คณะเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ประทับตราหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมือง..ลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสู่เกาะลังกาวี ( เรือออกเวลา 08.30 น)
10.00

ถึงเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย..นำคณะผ่านประทับตราหนังสือเดินทางและตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย....เดินทางสู่ สุสานพระนามัสสุรีย์ หรือ พระนางเลือดขาว ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร ให้คณะได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล…เดินทางสู่ Cable Car กระเช้าลอยฟ้า นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Cincang ของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลไทย ..ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ Under Water World ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ชนิดใหม่แห่งนี้ เช่นปลาปิรันยา นกเพนกวิน งูอนาคอนด้า นกฟลาเมงโก้ และปลาทะเลนานาชนิด … เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งเรืออนันตนาคราชจากประเทศไทย...จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีย่าน ตลาดกั๊วะ ซึ่งมีสินค้านานาชนิดให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องสำอาง เครื่องแก้ว เครื่องครัว ช็อคโกแลต เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าพื้นเมือง
18.00 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : BELLA VISTA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันสี่ ลังกาวี – ดาตารันลัง – ท่าเรือตำมะลัง – หาดใหญ่ – หาดใหญ่ไอซ์โดม – ตลาดสันติสุข - กรุงเทพฯ
07.00 บริการอาหารเช้าบุบเฟต์โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จัตตุรัสนกอินทรีย์…ให้คณะได้ถ่ายภาพ “ ดาตารันลัง ” พญานกอินทรีย์ สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก
08.30 คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือกั๊วะ….ผ่านพิธีการทางศุลกากรเดินทางกลับสู่ท่าเรือตำมะลัง
10.00 คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง เดินทางต่อสู่ อ.หาดใหญ่
12.00
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ไอซ์โดม ชมประติมากรรมน้ำแข็ง (แกะสลักน้ำแข็ง) สัมผัสประสบการณ์ มอัศจรรย์จากน้ำแข็งแกะสลักต้นตำรับจากเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน อุณหภูมิติดลบ 15 องศา ใหญ่และเย็นที่สุดในประเทศไทย เพลิดเพลินกับบรรยากาศหนาวสุดขั้ว พร้อมด้วยสัตว์โลกน้ำแข็งและพืชพรรณไม้เมืองหนาวนานาชนิด รูปแบบน้ำแข็งแกะสลักที่ จัดแสดง |1. โซนเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 2. โซนสานสัมพันธ์ 35 ปี ไทย-จีน| 3. โซนแหล่งท่องเที่ยว สุดยอดของแต่ละประเทศ |4. โซนสวนสนุก|5. รูปแบบโดยรวม ประกอบไปด้วย|1.ศาลาทรงไทย|2.หอฟ้าเทียนถาน|3.รูปปั้นเมอร์ไลอ้อน ( สิงคโปร์ )|4.เจดีย์ 5 ชั้น(ญี่ปุ่น)|5.อาคารรัฐสภา(อังกฤษ)|6.หอเอนเมืองปิซ่า(อิตาลี)|7.โอเปร่า เฮ้าส์(ออสเตรเลีย)|8.ตึกแฝดเปโตรนาส(มาเลเซีย)| 9.สไลเดอร์(แบบป้อมปราการ)|10.บาร์น้ำแข็ง| 11.จตุรัสแดง(รัฐเซีย)| 12.ประตูชัย(ฝรั่งเศส)|13.มหาวิหารเมืองโคโลญน์(เยอร์มัน)| 14.อาคารรัฐสภา สหรัฐอเมริกา|15.เมืองกรีกโบราณ(เอเธนส์)|16.ทัชมาฮาล(อินเดีย) สัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้ว พร้อมเพลิดเพลินกับการถ่ายถาพเป็นที่ระลึกและพลาดไม่ได้สนุกกับสไลด์เดอร์น้ำแข็ง กันอย่างเต็มที่
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งย่านตลาดสันติสุข เลื้อกชมเลือกซื้อสินค้ามากมายราคาถูกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันห้า กรุงเทพฯ
07.00 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
   
  *** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
   

 

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 02 ชั้น 08 ล้อ นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าเรือเร็ว พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ และชูชีพ นำเที่ยวทะเลตรัง
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
7. ค่าเรือเฟอร์รี่ไป-กลับ ลังกาวี
8. ค่าธรรมเนียมเอกสารเข้าลังกาวี (คนไทย)
9. ค่ามัคคุเทศก์นำท่านท่องเที่ยวและคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000 .- / 500,000 .- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าทิปไกด์ สตาฟ และพนักงานขับรถ วันละ 100 บาท / ท่าน โดยประมาณ (แล้วแต่น้ำใจและความพึงพอใจในบริการ)
 
หมายเหตุ
- โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
- บริษัทเป็นตัวแทนในการจัดนำเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือคืนเงินบางส่วนใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลา , ภัยธรรมชาติ , สงคราม , เหตุการณ์ทางการเมือง
- ระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านแยกตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
- การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทางมิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
- กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
- กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 3,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เอกสารที่ใช้ผ่านแดนเข้าเกาะลังกาวี
หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ใช้ในการเดินทางต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่ มี Passport สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร 1 ฉบับ พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป ได้โดยส่งอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี