ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

สุราษฎร์ธานี-เขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน -ตรัง 5 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการ

วันที่ 12–16 เม.ย./04–08 พ.ค.
ราคา 7,900 บาท

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 7,900. - บาท
เด็ก (อายุระหว่าง 2-11 ขวบ) พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง ราคาท่านละ 6,900. - บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 4,000. - บาท


 

 

 

สัมผัสน้ำสีเขียวมรกตที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
กุ้ยหลินเมืองไทย เสาหิน ถ้ำปะการัง
ท่องทะเลตรัง โดยเรือเร็ว SPEED BOAT
เล่นน้ำชมปะการัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – ถ้ำเลเขากอบ
5 วัน 2 คืน พัก คีรีวาริน รีสอร์ท 1 คืน / ธรรมรินทร์ ธนา 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
20.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยต้องรับพร้อมออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยรถโค้ชปรับอากาศ อิสระพักผ่อนบนรถ
วันสอง เขื่อนเชี่ยวหลาน – แพพักคีรีวาริน รีสอร์ท - พายคายัค – เล่นน้ำ - กุ้ยหลินเมืองไทย –ทะเลสาบ 500 ไร่ – ถ้ำประการัง
06.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังรับประทานอาหารนำท่านลงเรือเที่ยวบริเวณ เขื่อนเชี่ยวหลาน (อุทยานแห่งชาติเขาสก) มัคคุเทศก์อธิบายโปรแกรมเที่ยวป่าเขาสกพร้อมการปฏิบัติ ในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงเรือเดินทางสู่แพพัก แพคีรีวาริน รีสอร์ท ระหว่างทางชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามสองข้างทาง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)ถึงแพพักอิสระเก็บสัมภาระพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมทางน้ำ พายเรือคายัค เล่นน้ำหน้าแพ ให้อาหารปลา นั่งชมทัศนียภาพที่แสนสวยงาม ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ คีรีวาริน รีสอร์ท
นำท่านล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทยในเขตอุทยานฯป่าเขาสก สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่นตลอดทั้งปี ชมเขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์แปลกตาสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ ของหินสามเกลอ จุดที่ได้ชื่อว่ากุ้ยหลินเมืองไทย อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้น ลงเรือล่องสู่ ทะเลสาป 500ไร่ เป็นทะเลในที่มีเขาล้อมรอบทับซ้อนในเขื่อนเชี่ยวหลาน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ คีรีวาริน รีสอร์ท หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ : แพคีรีวาริน รีสอร์ท ห้องละ 4 ท่าน ท่ามกลางอาดกาศที่แสนบริสุทธิ์
วันสาม แช่ธารน้ำตกร้อน – สระมรกต - ถ้ำเลเขากอบ - ตรัง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท
หลังอาหารนำท่านเช็คเอ้าท์ลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่อ.คลองท่อม เที่ยวชมน้ำตกร้อนซึ่งเป็นน้ำตกร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติผ่านแนวป่าสวนปาล์ม – ยางพารา พืชเศรษฐกิจของเมืองกระบี่ อิสระให้ท่านแช่น้ำ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ผ่านแนวป่าพรุที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ไม้นานาชาติสัมผัสกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีลักษณะกว้างใหญ่ สีเขียวดั่งมรกต ผ่านชั้นหินปูนซึ่งมีแร่แคลเซียมคาร์บอเนตสูง ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ชมปฎิมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง นำท่านล่องเรือไปตามธารน้ำใสเข้าสู่ภายในถ้ำ ซึ่งเป็นถ้ำที่อยู่ในโพรงภูเขา ชมภายในถ้ำซึ่งมีหินงอกหินย้อยที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ประดับประดาอยู่บนผนังถ้ำและห้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจินตนาการของมนุษย์ เช่น ถ้ำรากไทร,ถ้ำคนธรรพ์ ฯลฯ พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาของหินรูปต่างๆ จากไกด์ท้องถิ่นอารมณ์ดีพร้อมจบโปรแกรมด้วยความตื่นเต้น เสริมศิริมงคลด้วยการลอดท้องมังกร จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา หรือระดับเทียบเท่า อิสระพักผ่อนพร้อมทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
วันสี่ ท่องทะเลตรัง (โดยเรือเร็ว)ไม่ต้องเสียเวลาวุ่นวายกับคนจำนวนมาก – เกาะมุก – เกาะเชือก – เกาะม้า – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน - เล่นน้ำชมประการัง
07.00 บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำท่านเดินทางสู่ หาดปากเมง อ. สิเกา ชมชายหาดที่สวยงามและเงียบสงบ แนวหาดทรายยาวเหยียดไปตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน ทรายริมหาดแน่นมากจนสามารถขับรถยนต์ไปตามชายหาดได้
09.00 นำท่านลงเรือเร็วสะดวกและปลอดภัย ล่องทะเลอันดามัน ระหว่างการเดินทางเพลิดเพลินกับความสวยงามของทัศนียภาพสองฟากฝั่งชม เกาะมุก เล่นน้ำชมปะการังหลากหลายชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก เล่นน้ำชมปะการรังหลากชนิด อาทิเช่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังจาน ดินแดนแห่งปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมรกต พบกับความสวยงามอันน่าอัศจรรย์ยิ่งที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสัมผัสความแปลกใหม่ น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำกลางทะเลพบกับโลกใหม่ภายในถ้ำที่ซึ่งมีทั้งชายหาดต้นไม้ล้อมรอบ ประกอบด้วยหน้าผาสูงชันดูลักษณะคล้ายกับปล่องภูเขา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพอันน่าประทับใจบนชายหาดภายในถ้ำที่มีทรายขาวละเอียดตัดกับผืนน้ำสีใสสะอาดตา
12.00 บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิกบนเรือ
13.00 นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน จุดเด่นของเกาะนี้คือ ชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเ หมือนแป้ง น้ำทะเลใสสะอาดสีคราม สนุกสนานกับการเล่นน้ำชมปะการังหลากหลายชนิด และเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาหลากหลายสีสันสวยงาม ที่แสนเชื่องคอยเวียนว่ายมาต้อนรับผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิด พร้อมชมจุดถ่ายทำพิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่โด่งดังไปทั่วโลก ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับสู่ชายฝั่งหาดปากเมง เดินทางต่อสู่ตัวเมืองตรังให้ทุกท่านได้อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมธรรมรินทร์ ( DAY USE ห้องละ 2-3 ท่าน )
18.30 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันห้า กรุงเทพฯ
07.00 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
   
   

 

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 02 ชั้น 08 ล้อ นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าเรือเร็ว พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ และชูชีพ นำเที่ยวทะเลตรัง
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
4. ค่าเปิดห้องอาบน้ำที่โรงแรมก่อนกลับกรุงเทพฯ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าเรือล่องเขื่อนเชี่ยวหลาน
7. ค่ามัคคุเทศก์นำท่านท่องเที่ยวและคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000 .- / 500,000 .- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าทิปไกด์ สตาฟ และพนักงานขับรถ วันละ 100 บาท / ท่าน โดยประมาณ (ตามแต่น้ำใจความพึงพอใจในบริการ)
 
หมายเหตุ
- โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
- บริษัทเป็นตัวแทนในการจัดนำเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือคืนเงินบางส่วนใดๆ ทั้งสิ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเวลา , ภัยธรรมชาติ , สงคราม , เหตุการณ์ทางการเมือง
- ระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านแยกตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
 
เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 3,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
 
เงื่อนไขการยกเลิก
- การยกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทางมิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
- กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
- กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี