ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ทัวร์เชียงใหม่-อ่างขาง-ปาย-กฤษดาดอย 5 วัน (รถ)

วันที่ 21–25 ตุลาคม 2554
ราคา 7,900 บาท


ทัวร์เชียงใหม่-อ่างขาง-ปาย-กฤษดาดอย 5 วัน (รถ)


เชียงใหม่ – ปาย – ดอยอ่างขาง – ดอยสุเทพ - หมีแพนด้า
แพนด้าสโนว์โดม - ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง – กฤษดาดอยสวิสต์ชาเล
ย์

วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สวนไม้ดอกกฤษดาดอย สวิสต์ชาเลย์ – ดอยสุเทพ – หมีแพนด้า – สโนว์โดม – ขันโตกดินเนอร์
18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย มีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้องรับท่านสมาชิก พร้อมออกเดินทางสู่
จ.เชียงใหม่โดยรถโค้ชปรับอากาศ 02 ชั้น 08 ล้อ VIP บริการอาหารกล่องบนรถเสริฟพร้อมเครื่องดื่ม
วันสอง เชียงใหม่ - สวนไม้ดอกกฤษดาดอย สวิสต์ชาเลย์ – ดอยสุเทพ – หมีแพนด้า – สโนว์โดม – ขันโตกดินเนอร์
เช้า คณะเดินทางถึง จ.เชียงใหม่อิสระทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัยพร้อม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนไม้ดอกกฤษดาดอย สวิสต์ชาเลย์ ซึ่งเป็นสวนไม้ ดอกเมืองเหนือปรุงแต่งที่ถูกจัดแต่งไว้อย่างสวยงามในโซนต่างๆ ท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่รายรอบทำให้อากาศที่นี่เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามยิ่ง
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารกฤษดาดอย
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ VIP D4D เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ (นั่งรถรางขึ้น-ลง) สักการะองค์พระ ธาตุดอยสุเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่จากจุดชมวิวบริเวณลานวัดจากนั้นนำท่านเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ชม “หมีแพนด้า” ช่วง ช่วง , หลินฮุ่ย ,  หลินปิง สามพ่อแม่ลูกหมีแพนด้า ครอบครัวสุขสันต์ที่หลงรักเมืองไทย มีลูกเป็นสัญชาติไทย ถือเป็นฑูตสันถวไมตรีจากประเทศจีนสู่ประเทศไทย ในฐานะสัญลักษณ์แห่งสัมพันธภาพที่มีต่อกันมาช้านานของสองประเทศ ซึ่งจีนต่ออายุให้อยู่เมืองไทยไปอีก 2 ปี  อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านสู่แพนด้าสโนว์โดมซึ่งจำลองเมืองหนาวสุดแสนโรแมนติกท่ามกลางหิมะที่ขาวโพลนในอุณหภูมิติดลบ8 อาศาเซลเซียส สนุกกับการเล่นกระดานลื่นหิมะซึ่งมีความยาว 30 เมตร อิสระเก็บภาพความประทับใจ(รวมชุดกันหนาวแล้ว)
ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง อาหารพิเศษ ขันโตกดินเนอร์ รายการอาหารมีดังนี้
แกงฮังเลหมู , ผักสด/ผักต้ม , ข้าวเหนียว/ข้าวสวย , น้ำพริกอ่อง , หมีกรอบ , ชากาแฟ , ไก่ทอด , กล้วยทอด , ขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น) , แคบหมู , ซุปไก่ , ผลไม้ , ผัดผักรวม
20.00 ชมโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยล้านนาแบบย้อนยุคของภาคเหนือ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไทย  ฟ้อนดาบ ฟ้อนเทียน ฟ้อนโยคีถวายไฟฯลฯที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะได้อย่างดีเยี่ยม   จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ไนท์ พลาซ่า ตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างชาติ
พักที่   PORNPING TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า www.pornpinghotelchiangmai.com
ตั้งอยู่ย่านไนท์บาร์ซ่าสะดวกกับการเดินช้อปปิ้ง        
วันสาม พิชิตดอยอ่างขาง – สวนบอนไซ – บ้านนอแล – บ้านขอบด้ง – อ.ปาย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เส้นทางสายแม่แตง-เชียงดาว-ฝาง นำท่านพิชิตดอยอ่างขาง ชมความงามที่แปลกตาด้วยรูปลักษณ์ของทิวเขาดุจปราการอันแข็งแกร่ง ขนาบข้างด้วยยอดดอยสูงเป็นอันดับสอง“ดอยผ้าห่มปก” สดชื่นกับดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด สวนผลไม้เมืองหนาว เช่น ลูกท้อ, สาลี่, พลับ, แอปเปิ้ล ฯลฯ  สวนบอนไซ สวน สมุนไพร แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้เขตอบอุ่นและเขตหนาวทั้งในและต่างประเทศ ปลูก ดัด แต่ง โดยใช้เทคนิคบอนไซ สวยงามน่าชม แวดล้อมด้วยธรรมชาติและอากาศที่หนาวเย็นกระทบตัวท่าน
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ดอยอ่างขาง
เดินทางสู่ จุดชมวิวกิ่วลม ชมทะเลหมอกที่สวยงามในช่วงฤดูหนาว จากนั้นสู่บ้านนอแลชมทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติบริเวณพรมแดนไทย-พม่า เที่ยวบ้านขอบด้ง ที่อาศัยของชาวเขาเผ่ามูเซอดำและเผ่ามูเซอแดง มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ชมการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของชาวมูเซอ เลือกซื้อ อาบูแค กำไลถักด้วยหญ้าไข่เหามีสีสันและลวดลายในแบบของมูเซอ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ .ปาย
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองปาย
หลังอาหารนำเที่ยวชมเมืองปาย ชิมโรตีปาย เที่ยวชมร้านมิตรไทย เลือกซื้อเสื้อปาย การ์ดสวยๆหรือฟังเพลงตามอัธยาศัย
ãพักที่  PAI TARA RESORT http://www.paitararesort.com/
วันสี่ ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่ – วัดพระสิงห์ – บ้านบ่อสร้าง – กรุงเทพฯ
05.00. นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง เพื่อชมทะเลหมอกความงามในยามเช้าและสูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางยอดขุนเขาอันงดงามมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 112,187.5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย ฤดูหนาวอากาศเย็น ลมแรง มีฝนตกชุกในเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส
อาหารเช้าแบบปิกนิกที่ทำการอุทยาน  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
เที่ยง
บ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยเสมอใจ ข้าวซอยชื่อดังแห่งเชียงใหม่
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ สักการะ พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นพระประจำคนเกิดปี มะโรง ในตำนานสิหิงคนิทานและพงศาวดารโยนก เล่าประวัติว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไป 700 ปี พระเจ้าสีหลและกษัตริย์องค์อื่นใคร่ทอดพระเนตรรูปของพระพุทธเจ้า พระเจ้าสีหลได้กระทำการบูชา 7 วัน 7 คืน และให้ช่างถ่ายแบบพระพุทธรูป ไว้ ต่อมาพระร่วงแห่งสุโขทัยได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธสิหิงค์ ใคร่จะได้บูชาจึงบอกกับพระเจ้าสิริธรรมแห่งเมืองนครศรีธรรมราช พระเจ้าสิริธรรมได้ส่งทูตไปขอจากลังกาอัญเชิญไปให้พระเจ้าสุโขทัย ต่อมาพระพุทธสิหิงค์ถูกอัญเชิญไปยังเมืองสำคัญจนกระทั่งราวปี พ.ศ.1983 เจ้ามหาพรหมได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากกำแพงเพชรมาถวายพญาแสนเมืองมาแห่งเชียงใหม่ เดิมพญาแสนเมืองมาจะให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดบุปผาราม แต่เมื่อรถที่อัญเชิญมาถึงหน้าวัดลีเชียงพระ (ชื่อเดิมวัดพระสิงห์) รถเกิดติดขัดไม่สามารถชักลากไปได้ จึงให้ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ไว้ที่วัดนี้ ในปี พ.ศ.2063 พระเมืองแก้วได้สร้างวิหารลายคำ เพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องสังข์ทอง ฝีมือ ช่างล้านนา และเรื่องสุวรรณชาดก ฝีมือช่างกลาง อิสระให้ท่านได้สักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล  จากนั้นเดินทางสู่ บ่อสร้าง (สันกำแพง)  ท่านสามารถเดินชม การทำร่ม ซึ่งส่วนมากจะทำกันใต้ถุนบ้าน และนำออกมาเรียงราย เพื่อผึ่งแดดให้ แห้ง ทำให้ดูสวยงามด้วยสีสันและลวดลายสะดุดตา ร่มที่ผลิตใน หมู่บ้านบ่อสร้าง นี้มี 3 ชนิด คือ ร่มที่ทำด้วย ผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีทำอย่างเดียวกัน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันห้า กรุงเทพฯ
05.00 คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.... พร้อมความประทับใจ...
   
   

 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2554
ราคา 7,900 บาท

ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี ท่านละ 6,900 บาท (มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) ท่านละ 2,500 บาท

 
แผนที่จุดนัดหมาย
 

 

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ V.I.P 02 ชั้น 08 ล้อ นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศขึ้นดอยต่างๆ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
4. ค่าที่พักเชียงใหม่ 1 คืน , ปาย 1 คืน
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุ
6. ค่าทีมงานคอยดูแลและบริการท่านตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 / 500,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งนอก เหนือรายการ
หมายเหตุโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
 
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
1. ฟิล์ม 2. ยาประจำตัว 3. เสื้อกันหนาว 4. กล้องถ่ายรูป 5. ไฟฉาย
 
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า /การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 %
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
การชำระเงิน
มัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 20 วัน
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี