ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ทัวร์เชียงราย เหนือสุดดินแดนสยาม 5 วัน 2 คืน (รถ)

วันที่ 21–25 ต.ค./02–06 ธ.ค./30 ธ.ค.–03 ม.ค. 2555
ราคา 6,900 บาท


ทัวร์เชียงราย เหนือสุดดินแดนสยาม 5 วัน 2 คืน (รถ)

- ตื่นตากับทะเลหมอก ยอดภูชี้ฟ้า !! ­ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ V.I.P
­ ชมศิลปะการออกแบบของวัดร่องขุ่น
­ พิชิตเหนือสุดแดนสยาม สามเหลี่ยมทองคำ
­ ชมสวนพันธุ์ไม้ ณ ดอยตุง

วันแรก กรุงเทพ – เชียงราย
18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับท่าน พร้อมออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ
วันสอง เชียงราย – ดอยตุง – แม่สาย – ช้อปปิ้งท่าขี้เหล็ก – สามเหลี่ยมทองคำ
06.00 คณะเดินทางถึง จ. เชียงราย บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมอิสระกับภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชมทัศนียภาพทิวเขาสองข้างทางระหว่างเดินทางสู่ ไร่แม่ฟ้าหลวง ( สวนดอกไม้ศรีนครินทร์ ) ชมไม้ดอกเมืองเหนือที่บานสะพรั่งคอยต้อนรับผู้มาเยือนท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น นำชมพระตำหนักดอยตุง ที่สร้างเด่นตระหง่าน อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านชมหอพระราชประวัติของสมเด็จย่า อิสระเก็บภาพตามอัธยาศัย
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารโรงแรมวังทอง  หลังอาหารอิสระให้ท่าน ถ่ายภาพกับป้าย เหนือสุดแดนสยามพร้อมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า ณ. บ้านท่าขี้เหล็ก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชมอัญมณีนานาชนิดและราคาถูกจำนวนมาก ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำชมดินแดนเขตติดต่อของสามประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อิสระเก็บภาพทิวทัศน์สวยๆ ริมน้ำโขง ตามอัธยาศัย
19.00 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรม INCOME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า อิสระกับภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
วันสาม ดอยแม่สลอง – โครงการเกษตรหลวงดอยผาหม่น - ภูชี้ฟ้า
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช็คเอ้าท์
08.00 เดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ชมดอกของต้นนางพระยาเสือโคร่ง (ซากุระแห่งเมืองไทย) บานสะพรั่งสองข้างทางสวยงามยิ่ง เข้าชมสุสานนายพลต้วน ผู้ชักนำกองพล 93 แห่งกองทัพจีน เข้ามาปักรากฐานอยู่ในฝั่งไทย ซึ่งสุสานนายพลต้วนนี้ยังตั้งอยู่บนฮวงจุ้ยแบบ *บัลลังก์มังกร* ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดอีกด้วย จากนั้นแวะชิมชาจีนอย่างดี    ชมกรรมวิธีการชงชาอย่างถูกวิธี     และชิมชาชั้นเลิศ  ชิงชิง - เหมยชิง - เหมยหลง ที่ขึ้นชื่อของดอยแม่สลอง เดินทางเข้าสู่บ้านเกรียงศักดิ์ บ้านพักรับรองของอดีตนายกฯ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ กองร้อย 93 แห่งกองทัพจีน สามารถลงหลักปักฐานบนดอยแม่สลองได้จนทุกวันนี้ อิสระท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอื่อนจั๋นคำ  หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ ภูชี้ฟ้า ระหว่างทางแวะชม โครงการพัฒนาเกษตรหลวงดอยผาหม่น ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม ห้อมล้อมด้วยทิวเขาที่สลับซับซ้อน ชมหมู่บ้านชาวเขา สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาวเขาตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเช็คอินท์ ณ ภูชี้ฟ้าอินน์  รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (พักบ้านหลังละ 2 - 4 ท่าน) มีห้องน้ำในตัวพร้อมระบบน้ำอุ่นและทีวี ตู้เย็น ทุกห้อง (จองก่อนได้สิทธิ์เลือกบ้านพักก่อน)
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น
วันสี่ ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – ช้อปปิ้ง – วัดร่องขุ่น - กรุงเทพฯ
05.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่แสนบริสุทธิ์สัมผัสอากาศที่
สุดแสนหนาวเย็นท่ามกลางกลุ่มไอเมฆหมอก นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ยอดดอยภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอกอันกว้างใหญ่สุดสายตา  ดื่มด่ำกับความตระการตากับทะเลหมอกรอบ ๆ ตัวท่าน  ชมพระอาทิตย์เคลื่อนตัวขึ้นเหนือเมฆอย่างช้า ซึ่งส่องแสงรัศมีเปล่งประกายอย่างสวยงามยิ่ง 
08.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท    จนได้เวลาอันสมควรเก็บสัมภาระนำท่านเดินทางสู่จ.เชียงรายอิสระท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากทางบ้านตามอัธยาศัย
11.30 บริการอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมศิลปะกรรมลวดลายของตัวโบสถ์ที่สร้างด้วยสแตนท์เลส งดงามด้วยศิลปะไทยแนวประยุกต์ โดย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อิสระสักการะพระพุทธรูปเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมเก็บภาพกับศิลปะแนวสมัยใหม่ไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.00 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันห้า กรุงเทพฯ
05.00 คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ....   พร้อมความประทับใจ
   
   

 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 21–25 ต.ค./02–06 ธ.ค./30 ธ.ค.–03 ม.ค. 2555
ราคา 6,900 บาท

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ  6,900 บาท
เด็กราคาท่านละ  5,900 บาท (อายุระหว่าง 02-11 ขวบ ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

เทศกาลปีใหม่ เพิ่มท่านละ 1,000 บาท
หมายเหตุ กรณีลูกค้ามีจำนวนไม่ถึง 30 ท่าน ต้องเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ D4D ตัวใหม่


แผนที่จุดนัดหมาย

 

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP นำท่านท่องเที่ยวที่เชียงราย ตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม / รีสอร์ท ที่ภูชี้ฟ้า 1 คืน ตามรายการ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่ามัคคุเทศก์นำท่านท่องเที่ยวและคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ ฯลฯ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
1. ฟิล์ม 2. ยาประจำตัว 3. เสื้อกันหนาว 4. กล้องถ่ายรูป 5. ไฟฉาย 6. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
 
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า /การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 %
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
การชำระเงิน
มัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 20 วัน
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี