ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

เชียงราย-เชียงใหม่-พืชสวนโลก 5 วัน (รถ)

 

ดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-วัดร่องขุ่น-ดอยสุเทพ
เวียงกุมกาม-เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี-งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน เชียงราย 1 คืน , เชียงใหม่ 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงราย
18.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

18.30 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์  บริการอาหารกล่องค่ำ แบบกล่อง และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
วันสอง เชียงราย-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-ช้อปปิ้งแม่สาย
06.00 รุ่งอรุณที่ จ.เชียงราย นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
08.00 นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า)
10.00 นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและชาเล่ย์ที่สวยงาม จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด
12.00 บริการอ่าหารกลางวัน ณ ร้านอาหารโครงการดอยตุง
13.00 อำลาดอยตุง เปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ อ.แม่สาย
15.00

นำท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ซีดีต่างๆมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง บริเวณดินแดน ที่สามประเทศมาบรรจบกัน อดีตพื้นที่การปลูกฝิ่นและโด่งดังในเรื่องของการค้ายาเสพติด

18.30 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
19.30 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.เชียงราย เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนหรือ ช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซาร์ตามอิสระ
วันสาม เชียงราย-วัดร่องขุ่น-เชียงใหม่-ดอยสุเทพ-เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ตามเส้นทางสาย แม่สรวย-เวียงป่าเป้า ระหว่างทางให้ท่านชม บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน

12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
13.30 นำท่านขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน แล้วเชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย แล้วเดินทางลงสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
16.00 เดินทางเข้าสู่ เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ 1 ใน Unseeu in Thailand เมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งราย อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลากชมโบราณสถานต่างๆ พร้อมวิทยากรที่ให้ความรู้กับท่าน
17.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.เชียงใหม่
18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์ยามค่ำคืน นำท่านนั่งรถลากชมภายใน ชมสัตว์ต่างๆในส่วนแสดงของ Savanna Safari และ Predator ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์นานาชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
วันที่สี่ งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554-ไนท์บาซ่าร์-กรุงเทพฯ
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้เข้าชมงาน "มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554" จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล 3 วโรกาสของปวงชนชาวไทย คือ เฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ชมความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา ของพรรณไม้นานาชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงาม จากหน่วยงานต่างๆ และจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้
12.00 บริการอาหารกลางวัน ตามอิสระภายในงาน เพื่อไม่เป็นการรบกวนในการเดินชมงาน
13.00 ให้ท่านชมงาน พืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 ต่อช่วงบ่ายตามอิสระ
17.30 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ แหนม หมูยอ และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ
18.30 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ยามราตรีและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
19.30 นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
   
   

 

อัตราค่าบริการ

เดินทางวันที่ 6-10 /13-17/ 20-24 /27-31 ม.ค. /3-7 /10-14 ก.พ. 2555
ราคา 6,900 บาท

ออกทุกเย็นวันศุกร์

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เสริมเตียง

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่เสริมเตียง

ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว

พฤศจิกายน 54 – กุมภาพันธ์

6,900.-

6,900.-

6,300.-

5,200.-

8,100.-

ปีใหม่ 30 ธ.ค.– 4 ม.ค.

7,400.-

7,400.-

6,800.-

5,700.-

8,600.-

ราคาปีใหม่ ไม่มีค่าอาหารกาล่าดินเนอร์

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ต้องมีจำนวนลูกค้าอย่างต่ำ 30 ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
รุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หรือ ชำระบัตรเครดิต Service Chart
ธ.กสิกรไทย 2% , ธนาคารอื่นๆ 2.50%
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี