ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก 5 วัน (รถ)

 

วัดถ้ำเสือ-เขาขนาบน้ำ-ท่าปอม คลองสองน้ำ-น้ำตกร้อน-สระมรกต
อ่าวไร่เลย์-เกาะปอดะ-เกาะทับ-เกาะหม้อ-ดำน้ำชมปะการัง

พัก..โรงแรม จ.กระบี่ 2 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-กระบี่
18.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00 นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์  บริการอาหารค่ำ แบบกล่อง บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
วันสอง กระบี่-วัดถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน-สระมรกต
05.00 รุ่งอรุณที่ จ.กระบี่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
08.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 นำท่านเดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ำนานาชนิด ชมสายน้ำที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื้อน้ำขึ้นจะเป็นน้ำเค็ม เมื่อน้ำลด จะเป็นน้ำจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ำ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 เดินทางสู่ นำท่านชม น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand ธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ พักผ่อนเก็บภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.กระบี่
18.30

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

19.30 กลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนตามอิสระ
วันสาม ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-ดำน้ำชมปะการัง-ถ้ำพระนาง
07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30

แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat ลำหรู นำท่าน ท่องทะเลกระบี่ ชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างๆ อาทิ เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ) เดินเล่นบนสันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะสองเกาะ 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นนำท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ บนเกาะปอดะ

13.00 นำท่านชม อ่าวไร่เลย์ และ สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาปีนหน้าผา ที่มีนักท่องเที่ยวมาพิสูจน์มากมาย นำท่านเดินชมถ้ำพระนาง สักการะศาลพระนาง และเชิญท่านเดินเล่น ว่ายน้ำบริเวณชายหาด
15.30 เดินทางกลับสู่ท่าเรือ เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.กระบี่
18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
19.00 หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนยามค่ำคืน
วันที่สี่ กระบี่-สุสานหอย-พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 เก็บสัมภาระ เดินทางสู่ สุสานหอย 75 ล้านปี สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ชมฟอสซิลหอยน้ำจืดที่สะสมทับถมกันนับล้านตัว กลายเป็นแผ่นหินที่ยื่นลงสู่ทะเล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านธรณีวิทยา จึงกำหนดอายุใหม่เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี
10.00 ชม ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำชายฝั่ง นำท่านชมปลาการ์ตูน มากมายหลากหลายสายพันธ์ ที่สวยงาม ที่สามารถเพาะได้เป็นแห่งแรกของประเทศ และชมปลาอื่นๆมากมาย หรือจะให้อาหารปลาในบ่อเลี้ยงตามอิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของ จ.กระบี่ อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ ของฝากอื่นๆ เป็นต้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.00 นำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
15.30 ถึง เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชประภา) นำท่าน ลงเรือล่องทะเลสาบ เหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมทัศนียภาพของทิวทัศน์ของภูเขาหินปูน เกาะแก่งต่างๆ ที่งดงามและได้รับฉายาว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย" เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกบริเวณเหนือเขื่อน จากนั้นเดินทางสู่ อ.ไชยา
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
20.00 นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
   
   

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เสริมเตียง

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่เสริมเตียง

ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว

ต.ค. – 20 ธ.ค.

9,000.-

9,000.-

8,700.-

6,700.-

11,500.-

21 ธ.ค.54 – 4 ม.ค.

9,600.-

9,600.-

9,200.-

7,200.-

12,600.-

ราคาปีใหม่ ไม่มีค่าอาหารกาล่าดินเนอร์ 

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เพิ่มท่านละ 1,000  บาท

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ต้องมีจำนวนลูกค้าอย่างต่ำ 30 ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน ตามที่ระบุ,ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
รุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หรือ ชำระบัตรเครดิต Service Chart
ธ.กสิกรไทย 2% , ธนาคารอื่นๆ 2.50%
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี