ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน 2 คืน

 

อุทยานภูเรือ-ด่านซ้าย-พระธาตุศรีสองรัก-วัดเนรมิตวิปัสนา-แก่งคุดคู้
ตักบาตรข้าวเหนียว-สวนหินผางาม-คุนหมิงเมืองไทย

พัก รีสอร์ท อ.ภูเรือ 1 คืน และ รีสอร์ท อ.เชียงคาน 1 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-ภูเรือ
21.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.00 ออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ โดยรถบัสปรับอากาศ2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์ บริการอาหารค่ำ แบบกล่อง และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง ภูเรือ-วัดเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตุศรีสองรัก-เชียงคาน-แก่วคุดคู้
05.00 ถึง อ.ภูเรือ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น นำท่านเดินทางขึ้นพิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดหนาวที่สุดของประเทศ ในช่วงฤดูหนาว นมัสการพระพุทธรูปบนยอดเขา นำท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า จากนั้นชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน ชมหินพระศิวะ สวนหินขันหมาก ชมผาโหล่นน้อย จุดชมวิวที่สวยงามของภูเรือ แล้วเดินทางลงสู่ อ.ภูเรือ
07.30 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
10.00 เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย
10.30 ชม วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ชมสถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง สวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหาร
11.30 นำท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) (กรุณางดแต่งกายสีแดงขึ้นสักการะพระธาตุ)
กลางวัน บริการอาการกลางวัน ณ ร้านอาหาร อ.ด่านซ้าย
13.00 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้าโขนที่มีสีสันสวยงาม เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน
14.00

เดินทางสู่ ไร่ทีเอสที เป็นแปลงดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่จัดแสดงไว้อย่างงดงาม และพบกับ ฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ (เปิดชม เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เท่านั้น)

15.00 นำท่านแวะ ร้าน ชาโต้เดอเลย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าไวน์ชั้นดี "ชา โต้ เดอ เลย" บรั่นดี "วิคตอรี่" รสนุ่ม องุ่นไร้เมล็ด มะคาดาเมีย เป็นต้น
15.30 เดินทางกลับเข้าสู่
ที่พัก รังเย็น รีสอร์ท อ.ภูเรือ หรือเทียบเท่า ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์ ภายในรีสอร์ทที่จัดไว้อย่างสวยงาม
18.30 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน
วันสาม ถ้ำเพียงดิน-แก่งคุดคู้-วัดศรีคุนเมือง-เชียงคาน
07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00

ออกเดินทางจากรีสอร์ท เดินทางสู่ อ.เชียงคาน

10.00 แวะนมัสการ วัดถ้ำผาปู่ ซึ่งเดิมเป็นสถานที่พระภิกษุสงฆ์สายวิปัสสนามาจำพรรษาอยู่เนืองๆ ทำให้มีผู้คนมากราบไหว้ จนกระทั่งมีการสร้างวัดขึ้น ภายในมีถ้ำมากมาย ชม ถ้ำเพียงดิน มีพะพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุ 72 พรรษา
11.00 เดินทางสู่ แก่งคุดคู้ แก่งหินในลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง โดยมีธรรมชาติของภูเขาน้อยใหญ่ที่เขียวขจีเป็นฉากหลัง และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวม มะพร้าวแก้ว ที่ขึ้นชื่อ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวนุชา
14.00 เดินทางสู่ วัดท่าคก(ถนนชายโขง ซอย21) ณ อำเภอเชียงคาน ชมอุโบสถศิลปะแบบล้านช้าง ชมพระพุทธรูปปูนปั้น พระพุทธรูปทองเหลือง พระเขี้ยวแก้ว พระพุทธรูปแกะด้วยไม้ และศิลาจารึกรูปใบพายเป็นหินทราย
15.00 นำท่านสู่ วัดศรีคุนเมือง (ถนนชายโขง6-7) แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคล้ายที่วัดเชียงทอง (หลวงพระบาง สปป.ลาว) มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยู่กลางวัด
16.00 ให้ทุกท่านดื่มด่ำกับความงามริมฝั่งโขง เดินชมความงามของบ้านไม้เก่า อายุกว่าร้อยปี ที่ตั้งเรียงรายสองฝั่งถนน สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในบรรยากาศแสนโรแมนติก เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ จากร้านค้าที่น่ารัก และเป็นกันเองสองฝั่งถนนชายโขง
17.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านพัก อ.เชียงคาน (ที่พัก อ.เชียงคาน จะไม่มีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ที่พักส่วนใหญ่เป็นบ้านพักหรือเกรสเฮ้าส์ ประมาณ ไม่เกิน10ห้อง)
18.00 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว-สวนหิน ผางาม-กรุงเทพฯ
05.00 ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส ร่วมทำบุญที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้าน ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตามอิสระ สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของ อ.เชียงคาน ริมแม่น้ำโขง ที่น่าประทับใจ
07.30 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.30 เดินทางสู่ กิ่ง อ.หนองหิน เพื่อชมความงดงามของสวนหิน ผางาม
10.00 ถึง สวนหิน ผางามที่ได้รับสมญานามว่า "คุนหมิง เมืองไทย กุ้ยหลินเมืองเลย" มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำท่านชมแนวผาหินปูนสูงใหญ่แลดูเป็นสง่า ทอดตัวเป็นแนวยาว โดดเด่นท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ภายในมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน คล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ้ำ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของสวนหิน ผางาม สนุกสนานกับการนั่งรถอีแต๊กชมทิวทัศน์รอบสวนหิน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านลาบเป็ดเมืองอุบล(สวนหินผางาม)
13.00 นำท่านเดินทางสู่ จ.สระบุรี
18.000 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเกียวอัน จ.สระบุรี จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
21.00 เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ...
   
   

 

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เสริมเตียง
เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่เสริมเตียง
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
07-10,14-17,21-24,28-31 ต.ค. 6,000.- 6,000.- 5,500.- 4,500.- 1,200.-
04-07,11-14,18-21,25-28 พ.ย. 6,000.- 6,000.- 5,500.- 4,500.- 1,200.-
02-05,09-12,16-19,23-26 ธ.ค. 6,000.- 6,000.- 5,500.- 4,500.- 1,200.-
เทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค.-2 ม.ค.55      6,600.- 6,600.- 6,100.- 5,100.- 1,200.-
ช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมค่าอาหารกาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้ว
เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เพิ่มท่านละ  500  บาท

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ต้องมีจำนวนลูกค้าอย่างต่ำ 30 ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
รุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หรือ ชำระบัตรเครดิต Service Chart
ธ.กสิกรไทย 2% , ธนาคารอื่นๆ 2.50%
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี