ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

ภูเก็ต-พังงา-เกาะพีพี 3 วัน (TG)

 

ล่องอ่าวพังงา-เขาพิงกัน-เกาะปันหยี-หมู่เกาะพีพี-ดำน้ำชมปะการัง
อ่าวมาหยา-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง-ภูเก็ตแฟนตาซี

พัก!!! โรงแรม จ.ภูเก็ต 2 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-เกาะปันหยี-ภูเก็ตแฟนตาซี
07.00

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน-ซี (C) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ บริการอาหารกล่อง(1)

08.30 เหิรฟ้าสู่ จ.ภูเก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 203
09.55 ถึงสนามบิน จ.ภูเก็ต นำท่านขึ้นรถบัส เดินทางสู่ จ.พังงา
11.00 ท่านสู่ท่าเรือ ลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ จากนั้นชม เขาหมาจู และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนิทานพื้นบ้าน "พระรถ เมรี" นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารบน เกาะปันหยี หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก
14.00 เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน
16.00 นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
17.30 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.ภูเก็ต
18.00 เดินทางสู่ หาดกมลา นำท่านเข้าสู่ ภูเก็ตแฟนตาซี สัมผัสกับความอลังการของร้านค้าต่างๆ ที่ถูกตกแต่งอย่างวิจิตร
19.00 บริการอาหารค่ำ(3) ณ ห้องอาหารมโนราห์ทอง เพลิดเพลินกับอาหารนานาชนิด แล้วนำท่านเข้าสู่โรงละคร ชมโชว์ "มหัศจรรย์กมลา" ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้วย แสง สี เสียง เทคนิคพิเศษต่างๆ
22.30 นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสอง ภูเก็ต-เกาะพีพี-ดำน้ำชมปะการัง-แหลมพรหมเทพ
06.00 บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ
08.00 เดินทางถึงท่าเทียบเรือรัษฎา นำท่านขึ้นเรือท่องเที่ยว Sea Angle เดินทางสู่ เกาะพีพี
10.30 ถึง เกาะพีพีเล นำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ(ทะเลใน) จากนั้นให้ท่านได้ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่บริเวณอ่าวต้นไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย
เที่ยง นำท่านเข้าสู่ เกาะพีพีพดอน บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารบนเกาะ หลังอาหารมีเวลาให้ท่าน ได้เล่นน้ำทะเล หรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ เดินเล่นเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะ
15.00 นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต
17.00 ถึงท่าเรือเกาะภูเก็ต นำท่านขึ้นรถบัส เดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก จุดที่สวยที่สุดของประเทศ แล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
19.00 บริการอาหารค่ำ(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
วันสาม เที่ยวชมเมืองภูเก็ต-วัดฉลอง-พระผุด-กรุงเทพฯ
07.00

บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.30

นำท่านสู่ วัดฉลอง ให้ท่านนมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต จากนั้นนำท่านชมย่านตัวเมืองเก่า ชม ตึก "ชิโน-โปตุกีส" อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขารัง ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองภูเก็ตและอ่าวฉลอง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(8) ณ ร้านอาหาร
13.00 อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และของที่ระลึกต่างๆ อาทิ ผ้าบาตริก และเครื่องประดับจากมุก
15.00 นำท่านนมัสการ พระผุด พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดพระทอง 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นชม วัดพระนางสร้าง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และชมพระสามกษัตริย์ (พระในพุง) แล้วนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต
18.25 เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ PG 218
19.50 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
   
   

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เสริมเตียง

เด็ก พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่เสริมเตียง

ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว

31 ธ.ค.-02 ม.ค. 16,500.- 16,500.- 13,600.- 12,400.- 18,100.-

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ที่ภูเก็ต

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
- ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
รุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หรือ ชำระบัตรเครดิต Service Chart
ธ.กสิกรไทย 2% , ธนาคารอื่นๆ 2.50%
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี