ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

ท่องทะเลตราด-เกาะช้าง 3 วัน

 

ดำน้ำชมปะการัง-ชาวเล ไนท์ ปาร์ตี้
(พัก..คลองพร้าว รีสอร์ท 2 คืน)

วันแรก กรุงเทพฯ – ตราด - เกาะช้าง - คลองพร้าว รีสอร์ท
06.00

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านสัมภาระให้แก่ท่าน

07.00 ออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้า แบบกล่อง และเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
  บริการอาหารกลางวัน ณ ริมทะเล (พิเศษ..ซีฟู้ด)
เดินทางถึงท่าเรืออ่าวธรรมชาติจากนั้นลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งไปเกาะช้าง บนเรือเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.00 ถึงเกาะช้างเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่คลองพร้าว รีสอร์ท
14.30 เชิญท่านรับ Welcome drink และกุญแจห้องพักเชิญทุกท่านเข้าห้อง พักผ่อนตามอัธยาศัยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม หรือสนุกสนานกับท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย
18.00 ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภูทะเลซีฟู้ด
19.30 ล่องเรือชมฝูงหิ่งห้อยนับร้อย นับพันตัวทั่วท้องนภา
21.00 จบกิจกรรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์
พักที่ คลองพร้าว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันสอง เกาะช้าง – ดำน้ำดูปะการัง - เกาะรัง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 นำท่านขึ้นเรือประมงดัดแปลงออกไปดำน้ำชมปะการัง ณ เกาะกระ เกาะรัง เกาะทองหลาง ท่านจะได้สัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเลที่งดงามและสนุกสนานกับการดู ปลาสายพันธุ์ต่างๆ ปะการังหลากชนิด ดอกไม้ทะเลและอื่นมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิกบนเรือ
13.00 สนุกสนานกับการดำน้ำ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
16.00 เชิญท่านพักผ่อนตาม อัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ
18.30  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
พักที่ คลองพร้าว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันสาม เกาะช้าง – โอเอซีสซีเวิร์ด - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนาน กับกิจกรรมต่างๆ ภายในที่พัก สระว่ายน้ำ ฯลฯ

08.30

ออกเดินทางโดยเรือ เฟอร์รี่ กลับสู่ฝั่งแหลมงอบทีมงานบริการขนมขบเคี้ยวพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเดินทางสู่ โอเอซิส

11.00 ถึงโอเอซิส ซีเวิลด์ ชมโชว์ปลาโลมา เพื่อนผู้น่ารักจากท้องทะเลไทย ตื่นแต้นเร้าใจ น่ารักและอบอุ่น กับการแสดงรูปแบบต่างๆ ในบ่อโชว์มาตรฐานสากล
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ณ โอเอซิส ซีเวิลด์
13.30 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ แวะชื้อของฝากร้านต้นตำรับ เช่น อาหารแห้งทางทะเล ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำสำรอง น้ำมังคุด ทุเรียนทอด ฯลฯ
19.00 เดินทางกลับถึง จ.กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทางวันที่ ธันวาคม 54 // มกราคม 55

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 5,900 บาท
เด็ก พักห้องคู่ ราคาท่านละ 4,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ถตู้ปรับอากาศ เที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (เกาะช้างรีสอร์ท)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเรือเฟอรี่ ไป-กลับ เกาะช้าง
- ค่าแพ็คเกจเรือ ดำน้ำดูปะการัง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
- ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวบริการในระหว่างการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ที่ดูแลและอำนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 %
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
การชำระเงิน
- มัดจำท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
- กรณีน้อยกว่า 15 วัน ชำระค่าทัวร์เต็มราคาก่อนออกเดินทาง 100%
 
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี