ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

 

เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 3 วัน 1 คืน

 

อุทยานภูเรือ-พระธาตุศรีสองรัก-วัดเนรมิตวิปัสนา-
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ไร่ทีเอสเอ - ชาโต้ เดอ เลย-
สวนหินผางาม-คุนหมิงเมืองไทย

พัก...รีสอร์ทริมน้ำโขง 1 คืน

วันแรก

กรุงเทพฯ-ภูเรือ

21.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายข้างโรงแรมอโยธยา ซอยรัชดาภิเษก 14 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.00 ออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ โดยรถบัสปรับอากาศ2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์
วันสอง ภูเรือ-วัดเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตุศรีสองรัก- พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ไร่ทีเอสเอ - ชาโต้ เดอ เลย-เชียงคาน
05.30 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.ภูเรือ จ.เลย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 บริการอาหารเช้า (1) จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง และอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัจจะและไมตรี ซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก
10.30 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน เพลิดเพลินกับการบรรยายจากมัคคุเทศก์ตัวน้อย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ไร่ทีเอสเอ ซึ่งเป็นแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ชม ฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ
14.30 แวะซื้อของฝากที่ร้าน ชาโต้ เดอ เลย เช่น ไวน์ชั้นดี "ชาโต้ เดอ เลย", บรั่นดี "วิคตอรี่" รสนุ่ม, องุ่นไร้เมล็ด, มะคาเดเมียเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ให้เวลาท่านพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
16.30 Check in เข้าที่พัก บ้านเจ้าคำ รีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ททรงไทยใกล้ริมน้ำโขง ดื่มด่ำกับบบรยากาศที่แสนสดชื่นสูดโอโซนอันแสนบริสุทธิ์พร้อมชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามริมน้ำโขง
17.00 นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน
18.00 บริการอาหารค่ำ (3) ด้วยเมนูปลาน้ำโขงรสแซ่บ
หลังอาหาร อิสระในการท่องราตรีบนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันสาม ชมตลาดเช้าเชียงคาน-ตักบาตรข้าวเหนียว - สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) - กรุงเทพฯ
06.30

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่
นำท่านร่วมตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับชาวเชียงคาน  บริการอาหารเช้า ต้มเลือดหมูหรือข้าวเปียกเส้นร้านอร่อย (6) ตรงข้ามวัดป่ากลางปากทาง ซ.10 หากมาเชียงคานต้องไม่พลาด ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สวนหินผางาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (4)
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ดินแดน สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนได้รับฉายาว่า " คุนหมิงเมืองไทย " ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปีนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต ( ผจญภัยเล็กน้อย )

15.00 เดินทางกลับ กทม. โดยแวะให้รับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   
   

 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 27-29 ม.ค.
ราคา 2,990 บาท

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 2,990 บาท

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าที่พัก 1 คืน ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
กรณีชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาโอนเงินเข้าธนาคารดังรายละเอียด
กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นางสุนันทา เอื้ออำพน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รามคำแหง(สัมมากร)ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 136-2-20680-1
ธ.กรุงเทพ ฯ สาขา คลองตัน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 135-4-38887-6
หรือ กรุณาโอนเงิน/จ่ายเช็คชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้ออำพน
ธ.กสิกรไทย สาขา สำนักสีลม ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 001-2-65110-6
หมายเหตุ กรุณาแฟ็กซ์ Slip Pay In และรายชื่อที่ชัดเจน มาที่หมายเลข 02-542-4292
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี