ทริป อิน ไทย ทัวร์  Trip in Thai Tour tripinthai

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน(ปาย) ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา กับ ทริป อิน ไทย ทัวร์ (Trip in Thai Tour) tripinthai  
HOME TOUR GALLERY ABOUT US CONTACT US
 

Trip in Thai tripinthaitour.com
เบอร์โทร Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

 

Tour

  หน้าหลัก
  ทัวร์ภาคเหนือ
  ทัวร์ภาคตะวันออก
  ทัวร์ภาคกลาง
  ทัวร์ภาคใต้
   
   
   
   
   
   
 

Hilight

  ทัวร์เชียงใหม่
  ทัวร์เชียงราย
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน (ทัวร์ปาย)
  ทัวร์ภูเก็ต
  ทัวร์พังงา
   
   
   
  tripinthai

 

 

 

 

  ทัวร์ลาว
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
   
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ปักกิ่ง

 

 


 

 
   
 

เชียงราย-ภูชี้ฟ้า..เหนือสุดแดนสยาม 3 วัน 2 คืน (OX)

 

­เดินทางโดยสายการบิน วัน ทู โก !!
­สัมผัสทะเลหมอกภูชี้ฟ้า
­ชมวัดร่องขุน , สักการะพระธาตุ ณ ดอยตุง
­ช้อปเพลิน..สบายกระเป๋า ที่ แม่สาย !!


วันแรก เชียงราย – ดอยแม่สลอง – แม่สาย – ช้อปปิ้งท่าขี้เหล็ก
08.30

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 2 ขาออก เคาว์เตอร์สายการบิน ONE – TWO – GO AIRLINE โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและเช็คอินท์

10.00 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบิน ONE TWO GO เที่ยวบินที่ OX 8118
11.20 เดินทางถึง สนามบินเชียงราย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ณ สนามบินพร้อมนำท่าน เดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ชมดอกของต้นนางพระยาเสือโคร่ง (ซากุระแห่งเมืองไทย) บานสะพรั่งสองข้างทางสวยงามยิ่ง เข้าชมสุสานนายพลต้วน ผู้ชักนำกองพล93แห่งกองทัพ จีนเข้ามาปักรากฐานอยู่ในฝั่งไทย ซึ่งสุสานนายพลต้วนนี้ยังตั้งอยู่บนฮวงจุ้ยแบบ *บัลลังก์มังกร* ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดอีกด้วย จากนั้นแวะชิมชาจีนอย่างดี ชมกรรมวิธีการชงชาอย่างถูก วิธี และชิมชาชั้นเลิศ ชิงชิง - เหมยชิง -เหมยหลง ที่ ขึ้นชื่อของดอยแม่สลอง เดินทางเข้าสู่บ้านเกรียงศักดิ์ บ้านพักรับรองของอดีตนายกฯ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ กองร้อย 93 แห่งกองทัพจีน สามารถลงหลักปักฐานบนดอยแม่สลองได้จนทุกวันนี้ อิสระท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนดอยแม่สลอง อาหารพิเศษ ขาหมู หมั่นโถว พร้อมจิบชารสเลิศ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สาย หลังอาหารอิสระให้ท่านถ่ายภาพกับป้าย เหนือสุดแดนสยามพร้อมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า ณ. บ้านท่าขี้เหล็ก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชมอัญมณี นานาชนิดและราคาถูกจำนวนมาก ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงราย
18.00 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่
โรงแรมที่พัก INCOME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันสอง ดอยตุง – โครงการเกษตรหลวงดอยผาหม่น - ภูชี้ฟ้า
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช็คเอ้าท์นำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชมทัศนียภาพทิวเขาสองข้างทางระหว่างเดินทางสู่ ไร่แม่ฟ้าหลวง ( สวนดอกไม้ศรีนครินทร์ ) ชมไม้ดอกเมืองเหนือที่บานสะพรั่งคอยต้อนรับผู้มาเยือนท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนำชมพระตำหนักดอยตุง ที่สร้างเด่นตระหง่า อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมหอพระราชประวัติของสมเด็จย่า อิสระเก็บภาพตามอัธยาศัย
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอื่อนจั๋นคำ หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ ภูชี้ฟ้า ระหว่างทางแวะชม โครงการพัฒนาเกษตรหลวงดอยผาหม่น ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม ห้อมล้อมด้วยทิวเขาที่สลับซับซ้อน ชมหมู่บ้านชาวเขา สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาวเขาตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเช็คอินท์ ณ ภูชี้ฟ้าอินน์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (พักบ้านหลังละ 2 - 4 ท่าน) มีห้องน้ำในตัวพร้อมระบบน้ำอุ่นและทีวี ตู้เย็น ทุกห้อง (จองก่อนได้สิทธิ์เลือกบ้านพักก่อน)
19.00 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น
วันสาม ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า –ช้อปปิ้ง – วัดร่องขุ่น - กรุงเทพฯ
05.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่แสนบริสุทธิ์สัมผัสอากาศที่ สุดแสนหนาวเย็นท่ามกลางกลุ่มไอเมฆหมอก นำท่านเดินทาง ขึ้นสู่ยอดดอยภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอกอันกว้างใหญ่สุดสายตา ดื่มด่ำกับความตระการตากับทะเลหมอกรอบ ๆ ตัวท่าน ชมพระอาทิตย์เคลื่อนตัวขึ้นเหนือเมฆอย่างช้าๆ ซึ่งส่องแสงรัศมีเปล่งประกายอย่างสวยงามยิ่ง

08.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จนได้เวลาอันสมควรเก็บสัมภาระนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงรายอิสระท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากทางบ้านตามอัธยาศัย

10.00 แวะนมัสการ วัดถ้ำผาปู่ ซึ่งเดิมเป็นสถานที่พระภิกษุสงฆ์สายวิปัสสนามาจำพรรษาอยู่เนืองๆ ทำให้มีผู้คนมากราบไหว้ จนกระทั่งมีการสร้างวัดขึ้น ภายในมีถ้ำมากมาย ชม ถ้ำเพียงดิน มีพะพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมายุ 72 พรรษา
11.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมศิลปะกรรมลวดลายของตัวโบสถ์ที่สร้างด้วยสแตนท์เลส งดงามด้วยศิลปะไทยแนวประยุกต์ โดย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อิสระสักการะพระพุทธรูปเพื่อความเป็นศิริมงคล พร้อมเก็บภาพกับศิลปะแนวสมัยใหม่ไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงราย
16.25 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ONE TWO GO เที่ยวบินที่ OX 8117
17.45 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
   
   

 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2555
ราคา 10,900 บาท

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ             10,900   บาท
เด็กราคาท่านละ                 9,900     บาท

 

 

 

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ กรุงเทพ-เชียงราย
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำท่านท่องเที่ยวที่เชียงราย ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม / รีสอร์ท ที่ภูชี้ฟ้า 1 คืน ตามรายการ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่ามัคคุเทศก์นำท่านท่องเที่ยวและคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง วงเงินท่านละ 100,000 / 200,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากโปรแกรม เช่น ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ ฯลฯ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
1. ฟิล์ม 2. ยาประจำตัว 3. เสื้อกันหนาว 4. กล้องถ่ายรูป 5. ไฟฉาย 6. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
 
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้า อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัติโนมัติ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินมัดจำ 3,000 บาทได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 
 

 

 

         

     
 
Trip in Thai Tour ทริป อิน ไทย ทัวร์

บริษัท ทริป อิน ไทย จำกัด ( ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/01871 ) (Trip in Thai Co., Ltd.)
8/29 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok 10230
Tel: 02-542-4445 Fax: 02-542-4292 (Hotline: 081-350-9228)
E-Mail: info@tripinthaitour.com Website: www.tripinthaitour.com

 
  ทัวร์จีน | ทัวร์เกาหลี